Kdo byl prof. MUDr. Oldřich Čech, DrSc. Tisk E-mail

     Z dalších prací je nutno upozornit alespoň na návrh původní operace publikované pod názvem „Neanatomická rekonstrukce nestabilních perirochanterických zlomenin", která byla vypracována a vydána společně s A. Debrunnerem. 
     Prof. Čech je autorem či spoluautorem více než 250 studií v odborných časopisech (z toho více než 1/3 v zahraničí) a více než 900 přednášek přednesených doma i v cizině. Uznání za vědeckou práci je celá řada. Kromě již zmíněné Steinmannovy ceny je to cena Chlumského, 6x cena Zahradníčkova, 2x cena předsednictva Společnosti J. E. Purkyně, cena literárního fondu, cena Avicena a v roce 1993 Zlatá medaile Univerzity Karlovy za rozvoj ortopedie. 
     Na I.ortopedické klinice KU v Praze pracoval prof. Čech 27 let. Rád vzpomíná na svá mladá léta a zrání.

Prof. O. Čech a Prof. B. G. Weber
Prof. O. Čech a Prof. B. G. Weber

     V roce 1984 byl jmenován přednostou nově vzniklé Ortopedické kliniky 3. LF KU na Královských Vinohradech. S řadou nadšených spolupracovníků (lékařů i sester) se mu podařilo za 14 měsíců přestavět starou kliniku plastické chirurgie na moderní pracoviště s kvalitním vybavením. Provoz byl zahájen v květnu 1985. Klinika měla 97 lůžek, 2 aseptické operační sály, 1 traumatologický operační sál, 1 ambulantní operační sál, vlastní 5lůžkovou JIP a septické oddělení. Klinika byla zaměřena na operační ortopedii dětí i dospělých a traumatologii pohybového aparátu a páteře. Během působení prof. Čecha ve funkci přednosty zaujala klinika čelní místo mezi ortopedickými pracovišti. Nové technologie, které díky Čechově předvídavosti byly k dispozici vždy velmi záhy, bylo možné časně aplikovat a zavádět nové postupy v hřebování zlomenin, v ošetření nestabilních poranění páteře, v endoprotetice. Prof. Čech setrval ve funkci přednosty do roku 1993, kdy byl vystřídán jedním ze svých žáků.
     Během svého působení ve funkci přednosty prof. Čech vychoval řadu žáků a dá se říci, že "Čechova škola" doznala širokého rozšíření a uplatnění. V tomto období habilitoval na klinice postupně 5 docentů, z nichž všichni v současnosti vedou velká a významná ortopedická pracoviště v České republice. Spolupráce prof. Čecha na mezinárodním poli je významná. Svědčí o tom členství v mezinárodních i národních odborných společnostech: SICOT, kde působil 12 let jako národní delegát, AO-International, ERAS, ESKA, Francouzská ortopedická společnost, Slovenská ortopedická a Slovenská traumatologická společnost, Švýcarská ortopedická společnost, Mad'arská ortopedická společnost. Prof. Čech je členem korespondentem DGOT a Německé společnosti pro traumatologii. Široké mezinárodní kontakty otevřely cestu jeho spolupracovníkům na přední světová pracoviště. 
     Prof. Čech byl iniciátorem celé řady mezinárodních kongresů v Československu, kterých se zúčastnily velké osobnosti světové ortopedie a traumatologie (Müller, Küntscher, Judet, Weber, Magerl, Witt, Leinbach, Morscher, Dick, Tscherne, Ilizarov, Wagner, Zweymüller) a mnoho dalších předních současných odborníků. Řada pamětníků vzpomíná na rok 1972 a společný kongres s francouzskou ortopedickou společností, „Journée Franco-Tchéque" a na společný kongres s DGOT v roce 1969.
    
Prof. O. Čech a Prof. K. Zweymüller
Prof. O. Čech a Prof. K. Zweymüller
V roce 1988 uspořádal mezinárodní ortopedický kongres v Praze pod patronací SICOT s tematikou „Zevní osteosyntéza v ortopedii a traumatologii", kterého se zúčastnili odborníci z 35 zemí všech kontinentů. Přítomno bylo celé prezidium SICOT, včetně jejího prezidenta prof.Patersona. Za zmínku stojí i přednáškové a operační turné po lndii, uspořádané prof.Čechem a jeho třemi spolupracovníky, kdy společně navštívili univerzity v New Delhi, Bombaji, Madrasu a Puně. Přednášeli problematiku zevní osteosyntézy a náhrad kyčelního kloubu. Prováděli ukázkové operace, přenášené do auditoria.
     Prof. Čech se věnoval intenzivně i činnosti pedagogické a vede na 3.lékařské fakultě kurz „Nové trendy v ortopedii". Patří k učitelům, kteří dovedou posluchače strhnout a zaujmout pro věc.
     Prof. Čech působí již dlouhou řadu let jako hlavní redaktor odborného časopisu „Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca". Časopis se mu podařilo zcela reformovat tak, že jeho úroveň významně stoupla a je srovnatelná s předními evropskými odbornými časopisy. Velkým úsilím se dosáhlo toho, že časopis je zařazen do světových databází Index medicus a Excerpta medica.
    Jubilant dlouhodobě působil i jako člen výboru a sekretář v České (dříve Československé) společnosti pro ortopedii a traumatologii. Byl předsedou technické komise a jako vedoucí redaktor zasedal; ve výboru společnosti.
  Prof. Čech patří zcela právem mezi nejvýznamnější postavy české ortopedie a jeho přínos pro rozvoj oboru je enormní. Shrneme-li činnost prof. Čecha, vidíme, jak je úzce spojena s érou nastupující moderní operační ortopedie a traumatologie, s dobou, kdy vznikla ortopedie jako samostatný obor, i s obdobím, kdy se traumatologie pohybového aparátu a páteře stala jeho nedílnou součástí. K této změně přispěl prof.Čech velkým osobním podílem, takže bezesporu patří k zakladatelům moderní etapy české ortopedie.
  Prof. Čech zemřel 19.8.2020 v Praze ve věku 92 let. Na jeho přínos pro českou moderní ortopedii nelze zapomenout, čest jeho památce.
    

Martin Krbec

zdroj - ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL., 70, 2003, p. 256-257
- příspěvek u příležitosti narozenin profesora O.Čecha 
There are no pictures.
Copyright © 2023 Centrum Prof. ČECHA s.r.o. - ortopedie, fyzioterapie, rehabilitace
ortopedie, fyzioterapie, rehabilitace, ortopedická ambulance, sono, sonografie, ultrazvuk, vrozené vykloubení, kyčle kojenců, kyčle novorozenců, vyšetření kyčlí, prof. Čech, kyčel, kyčelní kloub, koleno, kolenní kloub, kolenní vazy, rameno, ramenní kloub, bolesti zad, fyzikální terapie, laserterapie, magnetoterapie, praha